Стручна литература

    Име: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА Редактор: Проф. Д-р Константин Димитров Едиција: Зборник на реферати и презентации Датум: декември 2008, Скопје Издавач: МАЦЕФ™-Центар за енергетска ефикасност на Македонија -Скопје ISBN 978-9989-2176-7-0  COBISS.MK-ID 75283210 Резиме: Зборникот содржи презентации и трудови од Меѓународниот форум на тема „Енергетска ефикасност – регионална соработка“ реализиран во рамки на […]

БРОШУРИ

  Име: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР – ПРИРАЧНИК ЗА МЕНАЏЕРИ И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ Автори: Проф. Константин Димитров, МАЦЕФ; Дипл. инж. Жарко Илиевски, МАЦЕФ; Д-р Марија Кишман, Светска здравствена организација; М-р Маргарита Спасеновска, Светска здравствена организација; Науч.сор. д-р Владимир Кендровски, Институт за јавно здравје; Проф. Наташа Марковска, Македонска академија на […]

Дијагностички мерења

Градежни и технолошки процеси МАЦЕФ располага со мерни уреди за вршење на енергетски контроли како и дијагностички мерења со кои прецизно може да се утврди следното: контрола на топлинска пропустливост на градежни објекти преку дијагностичко снимање со термовизиска камера континуирано регистрирање на температура и влажност на воздух со data logers континуирано регистрирање на температура на гасови, […]

WIDE THE SEE

Сончевата енергија е чиста и безбедна. Секогаш достапна и бесплатна: причините за употреба на сончевата енергија за топлински потреби се многубројни. Во некои земји во Европската унија, како што се Грција и Австрија, употребата на сончевата енергија за греење и добивање на топла вода е широко распространета. Но, во некои земји помалку се користи. Проектот […]