Подготовка на 3 годишна Програма за енергетска ефикасност, едногодишен Акционен план за енергетска ефикасност и енергетски контроли на 17 објекти

Име на клиентот: Општина Центар Датум (почеток/ крај): Јануари -Мај 2011 Детален опис на проектот: Врз основа на детални енергетски контроли на 17 објекти и анализа на улично осветлување  се подготви 3-годишна Програма за енергетска ефикасност. Врз основа на две сценарија, предложен е  едногодинен Акционен план за енергетска ефикасност во рамките на финансиските можности на […]

Дијагностички мерења со анализа на потенцијал за енергетска ефикасност

Име на клиентот: Амбасада на Велика Британија во Македонија Датум (почеток/ крај): 03/2011 Детален опис на проектот: Дијагностички мерења на резиденциите на Амбасадата на Велика Британија и на Обединетото Кралство во Република Македонија. Подготовка на технички елаборат. Тип на обезбедени услуги: Посетата на објекти за проценка на постоечката состојба на објектот и неговите системи; Термовизија […]

Подготвување на методологија за следење, оценка и пресметка на заштедите од мерките за ЕЕ

Име на клиентот: ГТЗ/ГИЗ Датум (почеток/ крај): 03-05/2011 50 работни дена Детален опис на проектот: Подготвување на методологија за следење, оценка и пресметка на заштедите од мерките за ЕЕ Тип на обезбедени услуги: Развивање на методологија Хармонизација со ЕУ нормативи Определување на национални вредности

Подготовка – изработка на елаборати – техничка документација од областа на енергетската ефикасност за потребите на Центарот за развој на Вардарски плански регион

Име на клиентот: Вардарски плански регион Датум (почеток/ крај): Јули -Септември 2011 Име на партнери: ВИНТ доо Детален опис на проектот: Основната задача на овој проект беше да се спроведе енергетска контрола на 7 објекти во 5 општини кои припаѓаат во Вардарскиот плански регион. Врз основа на енергетските контроли на објекти да се определат оптималните […]

Обуки за енергетски контролори – две обуки (првата во март 2010 и втората во Јули 2008 – Април 2009).

Име на клиентот: 1) УНДП 2) Општини (Центар, Карпош, Сарај, Гевгелија) Потекло на финансирање: 1)  УНДП 2)  Норвешката влада и УНДП Датум (почеток/ крај): 1)06/2010-2012 2)03/2005 до 02/2006 Име на партнери: ЕНСИ – Норвешка, Машински Факултет Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј Детален опис на проектот: Обука за членови избрани од УНДП.   Програмата за работа […]

WeBSEFF: Програма на ЕБОР/ЕУ за финансирање на одржлива енергија за Западен Балкан

Име на клиентот: E3 International Потекло на финансирање: ЕБОР Датум (почеток/ крај): 2010/2012 Детален опис на проектот: Целта на WeBSEFF- Програмата за финансирање на одржлива енергија за Западен Балкан – е да се обезбеди финансирање на локалните индустриски МСП (на “задолжувачи”) за индустриска енергетска ефикасност и (мали) проекти за обновлива енергија за земјите од Западен […]

Поддршка во имплементација на Одржливи ЕЕ заеми – Фонд Зелено за развој

Име на клиентот: Oppenheim Asset Management Services Потекло на финансирање: Фонд Зелено за развој Датум (почеток/ крај): 03/2011 – во тек Детален опис на проектот: Поддршка во имплементација на Одржливи ЕЕ заеми  Мисијата на Фондот е да се придонесе во форма на јавно-приватно  партнерство со слоевит ризик / структура на враќање, за подобрување на енергетската […]

„Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа“

Здружението МАЦЕФ во месец јуни започна со реализација на проектот изработка на „Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември, Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје со сите придружни спортски содржини во комплексот, […]