Подготвување на методологија за следење, оценка и пресметка на заштедите од мерките за ЕЕ

Име на клиентот: ГТЗ/ГИЗ

Датум (почеток/ крај): 03-05/2011 50 работни дена

Детален опис на проектот:

Подготвување на методологија за следење, оценка и пресметка на заштедите од мерките за ЕЕ

Тип на обезбедени услуги:

Развивање на методологија

Хармонизација со ЕУ нормативи

Определување на национални вредности

Posted in Енергетска ефикасност, Референци, Стратешки документи.

Саше нема био за сега