Подготовка на 3 годишна Програма за енергетска ефикасност, едногодишен Акционен план за енергетска ефикасност и енергетски контроли на 17 објекти

Име на клиентот: Општина Центар

Датум (почеток/ крај): Јануари -Мај 2011

Детален опис на проектот:

Врз основа на детални енергетски контроли на 17 објекти и анализа на улично осветлување  се подготви 3-годишна Програма за енергетска ефикасност.

Врз основа на две сценарија, предложен е  едногодинен Акционен план за енергетска ефикасност во рамките на финансиските можности на општината.

Документите се  усвоени од Советот на Општина Центар.

Тип на обезбедени услуги:

  • Енергетска контрола на 17 објекти – училишта и детски градинки
  • Спецификација на материјали и работна рака за ЕЕ мерките
  • Економска анализа на предложените мерки
  • Мерки за ЕЕ на улично осветлување (2 сценарија – замена на светилки и LED)
  • Проценка на енергетски и финансиски заштеди
  • 3 годишна Програма за енергетска ефикасност (2 сценарија)
  • Акционен план за енергетска ефикасност

 

Posted in Енергетска ефикасност, Референци, Стратешки документи.

Саше нема био за сега