ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАТИ

Изработка на документација за добивање Дозвола за градење  во согласност со Законот за Енергетска Ефикасност, Правилникот за енергетска контрола на згради,  Правилникот за енергетски карактеристики на згради и групата на стандарди МК ISO 52000.  
Енергетска контрола на опрема и инсталации во согласност со Правилник за енергетска контрола на Големи трговци, според МК ISO 50002.
Мерење и верификација на енергетски перформанси во согласност со МК ISO 50015.


Scroll to Top