ПОДГОТОВКИ НА СТРАТЕГИСКИ ДОКУМЕНТИ

Подготовката на стратегиски документи  на национално и локално ниво за енергетскиот сектор.
Подготовка на документи од примарна и секундарна законска регулатива за секторот на енергетиката.
Подготовка на програми за локален економски и енергетски развој, заштита на животната средина, проследени со акциски планови.


Scroll to Top