ПОДГОТОВКИ НА СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Подготовката на стратешки документи за енергетска ефикасност вклучува развој на сеопфатен план за подобрување на енергетската ефикасност во дадена организација или индустрија. Целта на овој тип документи е да се идентификуваат можностите за заштеда на енергија, да се даде приоритет на активностите и да се обезбеди патоказ за имплементација.
СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ АКЦИСКИ ПЛАН

СТРАТЕГИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ

СТУДИИ ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

СТУДИИ ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТScroll to Top