РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ И СТУДИИ

Физибилити студија за 2МW фотоволтаична постројка на земја,
Клиент:
ПЕКАБЕСКО АД, 01-04.2023

Физибилити студија за 1МW фотоволтаична постројка на покрив,
 Клиент: ЕБРД, Корисник: Винарија ИМАКО, 6.2022-3-2023

Физибилити студија за Енергетска контрола и управување со еколошки отпад за ИМАКО вино ексклузив,
 Клиент: ЕБРД, Корисник: Винарија ИМАКО, 6.2022-3-2023

Студија на можности за дефинирање на потребен капацитет на постројка за едновремено производство на електрична и топлинска енергија,
Клиент: ПЕКАБЕСКО АД, 4.-7.2021

Анализа на енергетската потрошувачка на објектот на Штедилницата ФУЛМ  доо Скопје
Клиент:
  Штедилница ФУЛМ доо Скопје, 2018

Оптимизација на системот технологија на сушење на прехрамбени производи
Клиент: програмата на ЕБОР за советување на мали бизниси
Корисник: А Д У Т  Г В Н  ДООЕЛ КУМАНОВО Р. МАКЕДОНИЈА, 2018

Спојување на системот за централно греење со соларни колектори за подготовка на топла вода за домаќинство,
Клиент:
Balkan Energy Group, 9.2016-1.2017

Студија за парна инсталација за  фабрика “Фротирка“,
Клиент:
ЕБОР, 4.-07.2016

Утврдување на потенцијалните можности за поставување на сончеви колектори во објектите на ЈОУДГ Росица во општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ,  Студија
Клиент: Општина  ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, 5-10.2016

Фотонапонска електро централа – aнализа на потенцијал
Корисник: 
„Раде Кончар“ контактори и релеи
Клиент:
програмата на ЕБОР за советување на мали бизниси, 2016

Утврдување на потенцијалните можности за поставување на сончеви колектори и фотоволтаични панели во објектите на основните училишта  во општина Ѓорче Петров, Студија
Клиент:
Општина  ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, 7-10.2016

Когенеративна централа за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и пареа за  потребите на ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември, Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје со сите придружни спортски содржини во комплексот, Здравствен дом – Поликлиника Букурешт, ПЕТ Центар и други објект , Физибилити студија
Клиент: Министерство за здравство на Република Македонија, 6-10.2015

Когенеративна централа за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и пареа за технички потреби за Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје, Физибилити студија
Клиент: Министерство за здравство на Република Македонија, 5-8.2014

Потенцијал на обновливи извори на енергија во Република Македонија, Студија
Клиент:
Министерство за економија на Република Македонија, 12.2013-5.2014

Потенцијал на ОИЕ во Југозападниот плански регион на Република Македонија, Студија
Клиент:
Центар за развој на Југозападниот плански регион, 9-12.2013

Потенцијал на ОИЕ во Скопски плански регион на Република Македонија,
Клиент:
Центар за развој на Скопскиот плански регион, 3-6.2013

Топлификација на град Битола со комбиниран процес од РЕК Битола, Студија
Клиент: ECONERG, Croatia,
Корисник: ЕЛЕМ, Република Македонија, 3-11.2012

Реализација на ЈПП за улично осветлување во општина Гази Баба, Студија
Клиент: Општина Гази Баба, 1-5.2012

Заштита на животната средина во околината на Медицинскиот центар во Битола, со намалување на емисијата на штетни супстанции во воздух и оформување на енергетски ефикасен објект
Клиент
: Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, 6.-10.2012

Потенцијал за спроведување мерки за енергетска ефикасност во згради во надлежност на Град Скопје, објекти за енергетска контрола и препораки за мерки за енергетска ефикасност, Студија
Клиент: Град Скопје, 6-11.2009

Дисперзирано производство на енергија во градот Скопје,
Клиент:
ЕВН Македонија, 7-9.2009

Дисперзирано производство на енергија со природен гас во Скопје; База на податоци за поголеми корисници на гас,
Клиент:
Агенција за енергетика, 11.2008-1.2009

Eколошко санирање на Дрисла, Студија
Клиент: Министерството за животна средина, 7.-12.2007

Елиминирање на загадувањето на кругот на Заводот за Медицинска Рехабилитација во Скопје со примена на обновливи извори на енергија
Клиент:
Министерството за животна средина, 2006

Елиминирање на загадувањето на кругот на Медицинскиот центар во Битола од штетна емисија на продукти на согорување,
Клиент:
Министерството за животна средина, 2005-2006

Елиминирање на загадувањето на кругот на Клиничкиот центар во Скопје од штетна емисија на продукти на согорување со мерки за енергетска ефикасност
Клиент:
Министерството за животна средина, 4.-12.2004


Scroll to Top