Изработка на програма за енергетска ефикасност на Град Скопје

Целта на овој проект е изработка на три годишна програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за периодот од 2018 до 2020 година. Програмата вклучува 41 објект (образовни институции, јавни и културни институции, возен парк, јавно осветлување) и ќе даде план за реконструкција на истите. Проектот се очекува да заврши во декември 2017 година.

Енергетски контроли и енергетска ефикасност во згради – 6 месечна специјализирана обука за Агенција за енергетика на Република Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: АЕРМ Датум (почеток/ крај): 12/2008 до 06/2009 Име на партнери: Машински факултет Скопје Детален опис на проектот: Обука за членовите на АЕРМ како и еден учесник од Министерството за економија. Програмата за работа беше реализирана од страна на овластени обучувачи, професори и доктори на науки, вработени од МАЦЕФ и Универзитетот. Секој […]

Национална стратегија за енергетска ефикасност до 2020 година; Развој на првиот Национален акциски план за енергетска ефикасност; Едукациона јавна кампања

Име на клиентот: IRG/ASE Датум (почеток/ крај): 03/2009 до 09/2010 Име на партнери: International Resource Group и Alliance  to Save Energy Детален опис на проектот: Под американско-грчката економска и трговска соработка комисија, Американската агенција за меѓународен развој и Грчката помош, преку нивните имплементациони екипи од IRG, заедно со Алијансата за заштеда на енергија и Центарот […]

Ублажување на ефектите од климатските промени врз здравјето на луѓето

[:en]Coming Soon![:MK]Име на клиентот: Светска здравствена организација Датум (почеток/ крај): 03-05/2010; 07-10/2011 Детален опис на проектот: Врз основа на брза енергетска контрола на голем број на клинички центри во Македонија, детална енергетска контрола е извршена на 2 клинички центри во Гостивар и Штип.  Предложени се мерки за за ЕЕ и ОИЕ. Предвидени се  инсталација на […]

Акциски план за одржлива енергија за Град Скопје – „ Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје”

Име на клиентот: Град Скопје Потекло на финансирање: ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 05/2011 Име на партнери: РЕГЕА Хрватска Детален опис на проектот: Градовите Загреб, Сараево, Подгорица и Скопје го започнаа регионалниот проект ” Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје ” […]

Подготовка на 3 годишна Програма за енергетска ефикасност, едногодишен Акционен план за енергетска ефикасност и енергетски контроли на 17 објекти

Име на клиентот: Општина Центар Датум (почеток/ крај): Јануари -Мај 2011 Детален опис на проектот: Врз основа на детални енергетски контроли на 17 објекти и анализа на улично осветлување  се подготви 3-годишна Програма за енергетска ефикасност. Врз основа на две сценарија, предложен е  едногодинен Акционен план за енергетска ефикасност во рамките на финансиските можности на […]

Подготвување на методологија за следење, оценка и пресметка на заштедите од мерките за ЕЕ

Име на клиентот: ГТЗ/ГИЗ Датум (почеток/ крај): 03-05/2011 50 работни дена Детален опис на проектот: Подготвување на методологија за следење, оценка и пресметка на заштедите од мерките за ЕЕ Тип на обезбедени услуги: Развивање на методологија Хармонизација со ЕУ нормативи Определување на национални вредности

„Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа“

Здружението МАЦЕФ во месец јуни започна со реализација на проектот изработка на „Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември, Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје со сите придружни спортски содржини во комплексот, […]