Регионална Конференција: Заштеда на енергија – Обработка на податоци

На 6ти јули 2017 година во Скопјесе одржа конференцијата „Заштеди на енергија – Обработка на податоци“, како дел од Хоризонт 2020 проектот мултЕЕ, организирана од МАЦЕФ, ГИЗ и Агенција за енергетика на Република Македонија. Конференцијата се организира во време кога енергетиката зазема најважно место во агендите на земјите во светот, а за Македонија има особено […]

RePublic_ZEB English

For more information, contact us @ macef@macef.org.mk Македонска верзија About the project Article 9 of the Energy Performance of Building Directive (EPBD) introduced the concept of “nearly Zero-Energy Buildings” (nZEB): “…by 31 December 2020, all new buildings are nearly zero- energy buildings; and after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by public authorities are […]

ЕКОС – Развој на енергетски конкурентно и одржливо стопанство

ЕКОС е кампања на Министерството за економија на Република Македонија која има за цел практично да укаже дека има голем потенцијал за штедење на енергија кај малите и средни претпријатија (МСП). Статистиката укажува дека потрошувачката на енергија особено кај  производните МСП има голем удел во вкупните трошоци на ниво на претпријатие кои го намалуваат профитот и влијаат на конкурентноста на производот или услугата. Преку ‘домаќинско’ раководење со потрошувачката на енергија во фирмите може да се […]

REACH – Намалување на потрошувачката на енергија со менување на навиките

ЗА ПРОЕКТОТ: Енергетската сиромаштија не треба да биде проблем, ние треба само да делуваме кон нејзино намалување и отстранување. Целта на REACH е да придонесе за намалување на енергетската сиромаштија на практично и структурно ниво. Со овој проект сакаме да ги поттикнеме енергетско сиромашните домаќинства да преземат активности за намалување на сопствената потрошувачката на енергија […]

MultEE

Општата цел на multEE е да се подобри квалитетот на следење на мерките за енергетска ефикасност и заштедите на енергија и хиерархиското ниво на реализацијата (monitoring). Оваa oпштата цел се очекува да се постигне преку две под-цели: (1) Воведување на иновативни пресметковни случаи во (Botom-Up) Oддоле-Нагоре методологија за да се обезбеди правилно оценување на влијанието […]

Streetlight EPC

Поттикнување на договори за енергетски карактеристики при проекти за реконструкција на улично осветление 01.04.2014-01.04.2017 Досега, во повеќето европски региони, договори за гарантирање на енергетски карактеристики (ДГЕК) не биле во можност значително да се развијат. Освен заради некои законски пречки, ова се должи на недостаток на разбирање и доверба во ДГЕК , отсуството на искусни ЕСКО […]

RePublic_ZEB

За повеќе информации, контактирајте не на: macef@macef.org.mk English Version За проектот Членот 9 од Директивата за енергетски карактеристики (EBPD) го претстави концептот на „близу нула-енергетски објекти„ (nZEB): „… до 31 Декември 2020, сите нови објекти се близу нула-енергетски објекти; и после 31 декември 2018, новите објекти, во сопственост или користење од страна на јавните власти […]

WIDE THE SEE

Сончевата енергија е чиста и безбедна. Секогаш достапна и бесплатна: причините за употреба на сончевата енергија за топлински потреби се многубројни. Во некои земји во Европската унија, како што се Грција и Австрија, употребата на сончевата енергија за греење и добивање на топла вода е широко распространета. Но, во некои земји помалку се користи. Проектот […]