Влијание на природниот гас – од каде?

Презентацијата на проф. д-р Константин Димитров, „Влијание на природниот гас – од каде?“ е исто така објавена во збирката на интернационалната конференција „Геополитика за гас во Југоисточна Европа“, која се одржа на 4ти ноември 2015 во Софија, Бугарија. Презентацијата можете да ја погледнете тука:

Стручна литература

    Име: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА Редактор: Проф. Д-р Константин Димитров Едиција: Зборник на реферати и презентации Датум: декември 2008, Скопје Издавач: МАЦЕФ™-Центар за енергетска ефикасност на Македонија -Скопје ISBN 978-9989-2176-7-0  COBISS.MK-ID 75283210 Резиме: Зборникот содржи презентации и трудови од Меѓународниот форум на тема „Енергетска ефикасност – регионална соработка“ реализиран во рамки на […]

БРОШУРИ

  Име: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР – ПРИРАЧНИК ЗА МЕНАЏЕРИ И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ Автори: Проф. Константин Димитров, МАЦЕФ; Дипл. инж. Жарко Илиевски, МАЦЕФ; Д-р Марија Кишман, Светска здравствена организација; М-р Маргарита Спасеновска, Светска здравствена организација; Науч.сор. д-р Владимир Кендровски, Институт за јавно здравје; Проф. Наташа Марковска, Македонска академија на […]

Правилници

Правилник за енергетска контрола Правилник за енергетски карактеристики на зградите

Стратегии

С Т Р А Т Е Г И Ј А ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА ПРВ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2018    

Закони

Закон за енергетика Закон за енергетика – Измени I Закон за енергетика – Измени II Закон за градење Закон за градење – Измени Закон за животна средина