Правилници

Правилник за енергетска контрола Правилник за енергетски карактеристики на зградите

Стратегии

С Т Р А Т Е Г И Ј А ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА ПРВ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2018    

Закони

Закон за енергетика Закон за енергетика – Измени I Закон за енергетика – Измени II Закон за градење Закон за градење – Измени Закон за животна средина