БРОШУРИ

 


EE-i-OI-na-energija-vo-zdravstveniot-sektor-1

Име: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР – ПРИРАЧНИК ЗА МЕНАЏЕРИ И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ
Автори: Проф. Константин Димитров, МАЦЕФ; Дипл. инж. Жарко Илиевски, МАЦЕФ; Д-р Марија Кишман, Светска здравствена организација; М-р Маргарита Спасеновска, Светска здравствена организација; Науч.сор. д-р Владимир Кендровски, Институт за јавно здравје; Проф. Наташа Марковска, Македонска академија на науките и уметностите
Датум: 2011, Скопје
Издавач: Министерство за здравство
ISBN 978-608-4518-22-8
COBISS.MK-ID 89382410
Резиме: Примарна цел на овoj прирачник е да се подигне свеста и знаењето на менаџерите во здравствениот сектор во Р. Македонија, како и на здравствените работници, и тоа на национално, регионално и на локално ниво, за значењето на енергетската ефикасност во здравствените установи и можноста за користење обновливи извори на енергија.


boenka-naslovna2009

Име: НЕОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
Автори: асс. проф. Македонка Димитрова, Игор Петрушевски
Едиција: Основи на енергија за деца
Датум: 2009 Скопје
Издавач: МАЦЕФ™ – Центарот за енергетска ефикасност на Македонија -Скопје
ISBN 978-9989-2176-6


1.broobnov

Име: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
Автори: Македонка Димитрова, МППМ и Игор Петрушевски, дипл. маш. инж.
Илустрации: Давор Драмиќанин и Игор Јовчевски
Едиција: Основи на енергија за деца
Датум: 2008 Скопје
Издавач: МАЦЕФ™ – Центарот за енергетска ефикасност на Македонија -Скопје
ISBN 978-9989-2176-6-1
Резиме: Оваа сликовница-боенка ги води најмладите во светот на обновливите извори на енергија. Преку игра во оваа сликовница-боенка имаат можност да научат за сите обновливи извори на енергија.


2. bropravo

Име: ПРАВО НА ИЗБОР НА ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА
Автори: Македонка Димитрова, MPPM, Жарко Илиевски дипл. маш. инж. и Игор Петрушевски дипл. маш. инж.
Едиција: Совети за ефикасно користење на енергијата
Датум: декември 2008, Скопје
Издавач: МАЦЕФ™-Центарот за енергетска ефикасност на Македонија -Скопје
ISBN 978-9989-2176-5-4
COBISS.MK-ID 75274762
Резиме: Секој има право на избор на домашниот буџет за енергија, но зошто повеќе кога може да Ве чини помалку?! Оваа брошура е Ваш верен водич кон намалување на трошоците за енергија во текот на целата година.


 

Posted in Документи, Публикации.