Обуки за енергетски контролори – две обуки (првата во март 2010 и втората во Јули 2008 – Април 2009).

Име на клиентот:

1) УНДП

2) Општини (Центар, Карпош, Сарај, Гевгелија)

Потекло на финансирање:

1)  УНДП

2)  Норвешката влада и УНДП

Датум (почеток/ крај):

1)06/2010-2012

2)03/2005 до 02/2006

Име на партнери:

ЕНСИ – Норвешка, Машински Факултет Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј

Детален опис на проектот:

 • Обука за членови избрани од УНДП.

 

Програмата за работа беше реализирана од страна на овластени обучувачи, професори и доктори на науки, ангажирани од МАЦЕФ. Секој од учесниците подготви елаборират и го брани / презентира на прфесорите и на пошироката јавност. Така, по успешно полагање, учесниците се здобиваат со сертификат издаден од МАЦЕФ и Машинскиот факултет во Скопје.

Секој учесник е обучен да може да работи со дијагностичка опрема.

Обуката се одржува еднаш неделно во период од 2-3 часа.

 

 • Обука за обучувачи

 

Работната програма беше во 3 фази подготвена е од ЕНСИ и реализирана од страна на експерти. Беше претставен и доставен до сите учесници посветен софтвер за утврдување на енергетски перформанси на објекти.

Беше презентирана методологија за изведба на енергија контрола.

Беше елабориран Економски софтвер.

Паралелно, беше изведена обука за подготовка на општински енергетски планови на која  учествуваа 4 општини.

Беше доставен посветен на софтвер за собирање на податоци и анализа до сите учесници. Беа реализирани вежби.

Тип на обезбедени услуги:

1)

 • Организацијата на обука
 • Подготовка на прирачници
 • Подготовка на презентации
 • Предавања
 • Реализација на практична обука со мерни инструменти
 • Обука за користење на софтвер посветен на определбата на енергетските карактеристики на објекти
 • Индивидуална работа со учесниците (за време на реализација на енергетска контрола на одделни објекти)
 • Подготовка на прашања за испитување
 • Реализација на испит за учесниците

2)

 • Организацијата на обука
 • Подготовка на презентации
 • Предавања
 • Прилагодување на постојните податоци во софтверот за македонски услови
Posted in Енергетска ефикасност, Обуки, Референци and tagged .

Саше нема био за сега