Подготовка – изработка на елаборати – техничка документација од областа на енергетската ефикасност за потребите на Центарот за развој на Вардарски плански регион

Име на клиентот: Вардарски плански регион

Датум (почеток/ крај): Јули -Септември 2011

Име на партнери: ВИНТ доо

Детален опис на проектот:

Основната задача на овој проект беше да се спроведе енергетска контрола на 7 објекти во 5 општини кои припаѓаат во Вардарскиот плански регион. Врз основа на енергетските контроли на објекти да се определат оптималните ЕЕ мерки за секој објект. Да се ​​развие технички проекти  за сите предвидени посебни мерки – централно греење, системи за осветлување и документација за замена на прозорци.

Тип на обезбедени услуги:

Енергетска контрола на 7 објекти – училиштата.

Спецификација на работна рака и материјали потребни за ЕЕ мерките.

Идејни проекти за две котлари и инсталација за систем за централно греење

Два идејни проекти за замена на прозорци.

7 идејни проекти за рехабилитација на осветлување

Posted in Енергетска ефикасност, ОИЕ, Референци.

Саше нема био за сега