Проценка на потенцијалот за енергетска ефикасност во објекти

Име на клиентот: Австриска амбасада во Македонија, Халк Банка

Датум (почеток/ крај): 06-08/2010; 02-03/2011

Детален опис на проектот:

Енергетска контрола на резиденцијата на Амбасадата на Република Австрија во Република Македонија

Енергетска контрола на управната зграда на ИК банка, сега Халк Банка Македонија

Тип на обезбедени услуги:

Подготовка на енергетска контрола која опфаќа:

  • Технички опис на состојбата на објектот со посебен осврт на:
  • На обвивката на објектот,
  • На системите за греење / ладење
  • Системот за подготовка на СТВ
  • На системот за осветлување
  • Дефинирање на тековната потрошувачка на енергија на објектот
  • Проверка на можноста за заштеда на енергија
  • Подготовка на листата на мерки за заштеда на енергија
  • Финансиска анализа на мерките (цена / добивка) и верификација на намалувањето на трошоците.
  • Извештај кој ги содржи сите горенаведени анализи

 

Posted in Енергетска ефикасност, Референци.

Саше нема био за сега