Ублажување на ефектите од климатските промени врз здравјето на луѓето

[:en]Coming Soon![:MK]Име на клиентот: Светска здравствена организација

Датум (почеток/ крај): 03-05/2010; 07-10/2011

Детален опис на проектот:
Врз основа на брза енергетска контрола на голем број на клинички центри во Македонија, детална енергетска контрола е извршена на 2 клинички центри во Гостивар и Штип.  Предложени се мерки за за ЕЕ и ОИЕ.

Предвидени се  инсталација на соларни колектори, термостатски вентили, менување на прозорци и  подобрување  на изолацијата на цевки за греење.

Надзор на работите во врска со спроведувањето на мерките за подобрување на енергетската ефикасност во 2 болнички центри.

Мониторинг, верификација и оцена на намалувањето на енергетските и финансиските трошоци, како и  утврдување на намалувањето на емисијата на CO2

Тип на обезбедени услуги:
· Брза енергетска контрола на 7 клинички центри во РМ

·         Енергетски контроли на клиничките центри во Штип и Гостивар

·         Економска анализа на предложените мерки за енергетска ефикасност

·         Контрола и техничка ревизија на проектот

·         Надзор на работите во областа.

·         Следење на заштедата на енергија

·         Евалуација на намалувањето на трошоците

· Утврдување на намалувањето на CO2[:]

Posted in Енергетска ефикасност, Настани, Обуки, ОИЕ, Референци, Стратешки документи.

Саше нема био за сега