Конференција „Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

Панел 1: Достигнувања во ЕЕ на Град Скопје

Даниел Павлески, Град Скопје – Автоматизирано управување на сообраќајот во Скопје

Даниел Стојковски, Град Скопје – Проект Скопје Вело-Град Акциски план 2014-2017

Драгица Костадиновска, СГГУ ГС Здравко Цветковски – Енергетска ефикасност на училишната зграда на СГГУ ГС „Здравко Цветковски“ Скопје

Мевљан Таири, ЈСП Скопје – Тековни активности и планирани проекти за подобрување на енергетската ефикасност

Огнен Димитров, Град Скопје – Придобивки од гасификација на Град Скопје, енергетски ефикасни фасади, електрични возила и субвенција на печките за пелети

Жарко Илиевски, МАЦЕФ – Придобивки од проектот „Намалување на користењето на енергијата и менување на навиките“ (REACH)

Панел 2: Енергетски ефикасни општини во Скопје

Јасминка Делидинкова Илиева, Мепринг Сервиси – Реконструкција на ОУ „Лирија“ Чаир

КМГ ЕОЛ Квазар – ЈПП за модернизација на системот за јавно осветлување на Чаир

Љупчо Димов, Општина Карпош – Користење на ОИЕ во системите за греење и ладење во општина Карпош

Ружица Блажевка, Општина Гази Баба – Придобивки од реконструкција на објектите и јавното осветлување со ЕЕ мерки во општина Гази Баба согласно ОПЕЕ (2015-2017)

Славко Митовски, Општина Кисела Вода – Презентација за спроведени мерки за енергетска ефикасност во општина Кисела Вода за период од 01.01.2010 до 30.06.2016 година

Панел 3: Енергетски ефикасни технологии

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи – Комбинирани системи за санитарна топла вода

Балкан Енерџи Груп АД Скопје – Подобрување на енергетската ефикасност на системот за централно греење на Град Скопје и изработка на аналитички модел за оптимално техно-економско решение на грејната структура во Градот Скопје, со посебен осврт на еколошките придобивки

Горан Финдачки, ИЗОЛМАК- ФИБРАН ДОО – Енергетска ефикасност кај хотелите

 

Posted in Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје, Настани, Недела на енергетка Македонија 2016, Новости.

Саше нема био за сега