ЗА НАС

Македонскиот Центар за Енергетска Ефикасност – МАЦЕФ основан во декември 2002 година, претставува научно мултидисциплинарно непрофитно здружение, кое обезбедува интелектуални, технички и услуги за поддршка на управувањето со проекти во енергетската и еколошката област на национално ниво и во светот.

нашата мисија

Нашата мисија е да се постигне одржливост и заштеда на трошоци преку градење капацитети, идентификување и имплементирање на мерки за енергетска ефикасност во соработка со владини институции, единиците на локалната самоуправа, инженерите и сродни организации.

ПРИДОБИВКИ

МАЦЕФ е партнер на единиците на локалните самоуправи и јавните објекти како што се министерства и болници, во напорите за зголемување на примената на мерки енергетска ефикасност, а со тоа намалување на климатските промени и обезбедување на комфорен живот за граѓаните.

ЕНЕРГИЈА

Грижа за животната средина и намалени климатски влијанија

СТРАТЕГИЈА

Поголема продуктивност и надминување на застои во работењето.

ЗАШТЕДА

Намалени трошоци за одржување на објектите

Scroll to Top