Дијагностички испитувања


ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА СО МЕРЕЊЕ СЕ СПРОВЕДУВААТ ЗА:

Определување на енергетските перформанси на објекти и технолошки линии
Дијагностицирање на проблеми во технолошките линии
Обезбедување влезни информации потребни за проектирање

СОВРЕМЕНАТА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ОВАА ЦЕЛ ВКЛУЧУВА МЕРЕЊЕ НА:

Температура на течности и гасови со термонапонски и инфрацрвени термометри
Термовизија
Влажност на воздух по метода на Асман и со дигитални мерни инструменти
Ниво на осветленост
Ниво на звук (звучно оптоварување)
Брзина на воздух во климатизациски канали со метода на вжарено влакно или со примена на Питто цевка
Проток на течности со ултразвучен мерач на проток
Контрола на согорување на котелски постројки, ефикасност , чаден број и содржина на чадните гасови
Електрични величини и наизменична струја со Rogowski калеми


Scroll to Top