ОБУКИ

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ

Енергетските контролори со меѓународно искуство со индустриска енергетска ефикасност ви се на располагање да ви помогнат во идентификување на можностите за заштеда на енергија во вашето работење.

ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ

Инженерите од МАЦЕФ им помагаат на локалните власти да направат информирани одлуки за инвестиции во мерки за енергетска ефикасност преку увид на терен и проценка на тековната енергетска ситуација на предметниот објект.

ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕРЕЊА

Опфаќа различни теми, како што се принципите на термичко снимање, толкување на термички слики и спроведување на енергетски контроли со помош на дијагностички камери.

ОДРЖУВАЧИ НА ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Редовно и систематско одржување на опремата и системите што се користат за производство, дистрибуција и искористување на енергијата. Нашата цел е енергетските инсталации да работат безбедно, ефикасно и сигурно, со минимален прекин и максимален животен век.


ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ЗА МЛАДИ

Scroll to Top