ОБУКИ и промоции

ОБУКИ

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ
МАЦЕФ е овластен и спроведува обука за енергетски контролори на згради и обука за усовршување на енергетските контролори.
1. Со решение за избор на правно лице за спроведување обука и полагање на испити за енергетски контролори од Агенција за енергетика на Република Македонија бр.03-70/5 од 14.02.2014.
2.Со решение за обука на енергетски контролори и за усовршување на енергетски контролори од Агенцијата за енергетика на Република Македонија бр.03-12/8 од 01.02.2017.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Обука за изработка на програми за енергетска ефикасност.
Обука за примена на мерки за енергетска ефикасност.
Обука за МВП платформа.
Обука на државната администрација за спроведување на обврските предвидени со Законот за енергетска ефикасност.

УЧИЛИШТА И ГРАДИНКИ
Примена на мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија за учениците од основните училишта.


ПРОМОЦИИ

Јавни презентации на отворен простор.
Организирање стручни средби – Недела на енергетиката.
Информативен билтен ИнфоМАЦЕФ.
Брошури, летоци, плакати.Scroll to Top