проектирање и дијагностички мерења


ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Модернизација на системот и енергенсот за греење во ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ”, Основен проект,
Клиент: УНДП Канцеларија Скопје;
Корисник: Општина Ѓорче Петров, 10.2021- 2.2022

Модернизација на системот и енергенсот за греење во ОУ “Димитар Попгеоргиев Беровски”, Основен проект,
Клиент: УНДП Канцеларија Скопје;
Корисник: Општина Ѓорче Петров, 10.2021- 2.2022

Модернизација на системот и енергенсот за греење во ОУ “Мирче Ацев”, Основен проект,
Клиент: УНДП Канцеларија Скопје;
Корисник: Општина Ѓорче Петров, 10.2021- 2.2022

Модернизација на системот и енергенсот за греење во ОУ “Страшо Пинџур”, Основен проект,
Клиент: УНДП Канцеларија Скопје;
Корисник: Општина Ѓорче Петров, 10.2021- 2.2022

ORMAK – Развој на ОРЦ постројка за користење отпадна топлина,
Клиент:ФИТРКофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, 3.2019-5.2021

Основен проект – машинство објект со намена верски институции
Клиент: 
СКОПСКА БИСКУПИЈА, 2021

Основен проект термотехнички уреди и инсталации киел преработувачка фабрика Желино, Тетово    
Клиент:
  КИЕЛ НМК ДООЕЛ, 2020

Основен проект за еден вкопан хоризонтален челичен резервоар за складирање на течен нафтен гас тнг со номинален волумен од  10 m3
Инвеститор:
РЖ Услуги, 2020

Основен Проект Централен систем за подно греење и ладење на индивидуален објект со топлинска пумпа, август 2020

Основен Проект Систем за производство на електрична енергија со фотонапонски колектори Спортска сала „Гемиџии”
Клиент: општина Велес, 2019

Основен проект за машински инсталации систем за греење и ладење на дeтска градинка с.Прошовце – општина Теарце,
Клиент:
Општина Теарце, 2019

Анализа на избор на оптимален систем за греење и изработка на основен термотехнички проект за систем на соларни термални колектори за подготовка на санитарна топла вода
Клиент: GIZ-Open Regional Funds for South-East Europe – Biodiversity, 2017

Основен проект Сончеви колектори – ЈУОД „Брешиа“, о. Дебар,
Клиент:
Центар за развој на југозападен плански регион, 6.2013-01.2014

Основен проект термотехнички уреди и инсталации, Хотелски комплекс – Б5, мултинаменски стопански комплекс КО Богородица Гевгелија
Клиент:
БЕТ КОМ KO ДОО Скопје, 2014

Заштита од пожар, експлозија и опасни материјали, Хотелски комплекс – Б5
Клиент:
БЕТ КОМ KO ДОО Скопје, 2014

Реконструкција на котларница оу Тихомир Милошевски
Клиент:
општина Ѓорче Петров, 2013

Основен проект за сончеви колектори ЈУДГ Срничка, матичен објект „Чекорче“
Клиент:
 општина Аеродром, 2013

Когенеративна постројка 30 MW Когел- Север,  основен машински проект на цевководот за природен гас, системот за издувни гасови и системот за вентилација
Клиент: Рударски институт/Институт за енергетика, 5-9.2011

Изработка на техничка спецификација – изработка на студии – проектна документација од областа на енергетската ефикасност: Два идејни проекти за котли за централно греење, Два проекта за замена на прозорци, Енергетска контрола на 7 згради – училишта
Клиент: Центар за развој на Вардарски плански регион, 6.10.2011

Проект за заштита од пожар за КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА со инсталиран капацитет од 30 MW, за симултано производство на електрична енергија, топлинска енергија и пареа
Клиент: Рударски институт/Институт за енергетика, 3.2008

Проект за заштита при работа за КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА со инсталиран капацитет од 30 MW, за симултано производство на електрична енергија, топлинска енергија и пареа
Клиент: Рударски институт/Институт за енергетика, 3.2008

Проект за заштита на животната средина за КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА со инсталиран капацитет од 30 MW, за симултано производство на електрична енергија, топлинска енергија и пареа март 2008
Клиент: Рударски институт/Институт за енергетика, 3.2008

Идеен, главен и изведбен проект за термотехнички уреди и постројки за фабрика за обработка и чување на ситнолисен ориентален тутун Клиент: SOCOMAK – Битола,  2007.

 Главен проект за греење, вентилација и климатизација
Корисник:
Mеморијален центар на холокауст на евреите од Mакедонија и АРТ-ЦЕНТАР, 2006

 Главен проект за заштита од пожар, заштита при работа и заштита на животната средина
Корисник:
Mеморијален центар на холокауст на евреите од Mакедонија и АРТ-ЦЕНТАР, 2006

Главен проект за греење, вентилација и климатизација на административен и банкарски центар „Еуростандард Банка“ ,Скопје
Клиент
: Еуростандард Банка,  2004

Главен проект за греење, вентилација и климатизација
Клиент
: Хотел „Карпош“ – Македонија Турист, Скопје, 2003

Машински инсталации – термо технички инсталации при Владата на РМ, Главен проект
 Клиент:
Служба за заеднички работи, 2003

Електротехнички инсталации на машинска станица при Владата на РМ, Главен проект
 Клиент:
Служба за заеднички работи, 2003

Архитектура на машинска станица при Владата на РМ, Главен проект
 Клиент:
Служба за заеднички работи, 2003

Главен проект за заштита од пожар и експлозии на машинска станица при Владата на РМ
Клиент:
Служба за заеднички работи, 2003

Главен проект за заштита при работа на машинска станица при Владата на РМ
Клиент: Служба за заеднички работи, 2003

Главен проект за заштита на животна средина за машинска станица при Владата на РМ
Клиент: Служба за заеднички работи, 2003

РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Фотоволтаична соларна централа „Млекара Николови“ P= 71 kW,
Клиент: ИНТЕБАКО, 2022

Фотоволтаична централа “ТИНЕКС-ПРВОМАЈСКА”,
Клиент:ИНТЕБАКО,2022

Фотоволтаична соларна централа „ИНПАК“ P= 41 kW; 8.2021
Клиент: ИНТЕБАКО, 2022

Електрана од биомаса на дрвени чипови “Крушево 1”, P=1000 kW
Клиент: ИНТЕБАКО, 2021

Фотоволтаична соларна централа “ANTHURA Solar” P= 3980 kW;
Клиент: ИНТЕБАКО, 2021

Проект за заштита од пожари за фотоволтаична соларна централа „STENCE“ P= 999 kW;
Клиент: ИНТЕБАКО, 2021

Електрана од биомаса на дрвени чипови “Крушево 2” P=1000 kW
Клиент: ИНТЕБАКО, 2021

Основен проект за изведба на гасна и термотехничка инсталација – котларница за топловодно греење на просториите во објектите СУГС „ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“- СКОПЈЕ
Клиент:
Град Скопје, 2015

Основен проект за изведба на гасна и термотехничка инсталација – котларница за топловодно греење на просториите во објектите СУГС  “ВЛАДО ТАСЕВСКИ“- СКОПЈЕ
Клиент:
Град Скопје, 2015

Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи -ППЗ, во објектот СУГС „ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ
Клиент:
Град Скопје, 2015

Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи -ППЗ, во објектот СУГС „ ВЛАДО ТАСЕВСКИ’
Клиент:
Град Скопје, 2015

Основен проект за изведба на гасна и термотехничка инсталација – котларница за топловодно греење на просториите во објектите СУГС „МАРИЈА КИРИ“- СКОПЈЕ
Клиент:
Град Скопје, 2015

Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи -ППЗ, во објектот СУГС „ МАРИЈА КИРИ“
Клиент:
Град Скопје, 2015

Основен проект за Заштита од пожари, експлозии и опасни материи, гасна котлара на средното училиште Арсение Јовков
Клиент:
Град Скопје, 2014

Основен проект за Заштита од пожари, експлозии и опасни материи, гасна котлара на средното училиште Зеф Љуш Марку
Клиент:
Град Скопје, 2014

Заштита на животна средина, елаборат, средното училиште Арсение Јовков
Клиент:
Град Скопје, 2014

Заштита на животна средина, елаборат, средното училиште Зеф Љуш Марку
Клиент:
Град Скопје, 2014

Применети мерки за безбедност и здравје при работа,  елаборат за средното училиште Зеф Љуш Марку
Клиент:
Град Скопје, 2014

Применети мерки за безбедност и здравје при работа,  елаборат за средното училиште Арсение Јовков
Клиент:
Град Скопје, 2014

Основен проект за изведба на гасна инсталација, котларница со котли за греење на просториите во објектот на средното училиште Арсение Јовков
Клиент:
Град Скопје, 2013

Основен проект за изведба на гасна инсталација, котларница со котли за греење на просториите во објектот на средното училиште Зеф Љуш Марку
Клиент:
Град Скопје, 2013

Ревизија на Основните проекти за гас анализатори и вентилација наменети за детекција на запаливи гасови како и вентилација на просториите каде има истекување  на гасови при користење на пропан-бутан како гориво за работа во погонот Челичарница
Клиент:
Макстил,   2010

Summary report on review of the energy saving measures proposed for the clinical hospitals in Stip and Gostivar,
Client: WHO, 2010

Ревизија на Основен машински проект за топловодно радијаторско греење и вентилација на санитарни јазли,
Корисник:Индивидуална куќа, 2010

Ревизија систем за откривање, јавување и гаснење на пожар, Макстил Челичарница, Електро подстаница,
Клиент:
Макстил,   2009

Проект термотехнички уреди и инсталации, РЕВИЗИЈА
Клиент:
Индивидуален станбен објект, 2009

Проект за термотехнички инсталации (клима, вентилација и грeeње) за зградата на “СЕАВУС“, Скопје
Клиент:
СЕАВУС, 2008

ДИЈАГНОСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Контрола на звучно оптоварување од средства за транспорт
Клиент: Општина Демир Капија, 2022

Ултразвучна контрола на проток на фреон при утврдување параметри на ОРЦ постројка ОРМАК
Клиент: ФИТР, 2021

Испитување на ефикасност на котелска постројка и емисија на штетни гасови во атмосферата
Клиент:
“Фротирка“, 2016

Дефинирање на перформанси на ладилни соби во Битолска млекара: температура, влажност на воздух
Клиент:  ЗОНЕЛ,   2016

Определување на термички карактеристики на нов изолациски производ со метода на термовизиска споредба
Клиент: Тетрактис, 2013

Дијагностичко термовизиско испитување на карактеристики на котлара и систем за греење во ОУ “Лирија“ Скопје,
Клиент:
ГЕФ/ВБ проект , 2012

Приемно испитување на ниво на осветленост после замена на светилки во ОУ “Лирија“ Скопје,
Клиент: ГЕФ/ВБ проект , 2012

Определување на капацитет на клима комори
Клиент: Пивара – фабрика “Кока Кола“ Скопје, 2011

Дијагностички мерења (термовизија) и елаборат со анализа на потенцијал за енергетска ефикасност на резиденцијата на амбасадорот на Велика Британија во Македонија
Клиент: Амбасада на Велика Британија во Македонија, 3.2011

Дијагностички испитувања во училиштето “Георги Пулевски“
Клиент: Општина Аеродром, 2008

Дијагностички испитувања во училиштето “Љубен Лапе“
Клиент:
Општина Аеродром, 2008

Определување на карактеристиките на анемостатите од ситемот за климатизација и нивно урамнотежување
Клиент: Пивара – фабрика “Кока Кола“ Скопје, 2003

НАДЗОР ПРИ ГРАДБА

Објект  хотел ИБИС во Скопје,  противпожарна заштита и заштита од експлозии (ППЗ)
Клиент:
ГЕМА, 2014-2015

Објект  хотел Мериот во Скопје,  противпожарна заштита и заштита од експлозии (ППЗ)
Клиент:
ГЕМА, 2014-2015

Надзор на инсталација на нова котлара и цевковод за транспорт на природен гас
Клиент:
Цементарница УСЈЕ – ТИТАН/ Република Македонија, 6-10.2012 

Енергетска контрола и Надзор на вградување сончеви колектори во болниците во Штип и Гостивар,
Клиент:
World Health Organization – Програм: Заштита на здравјето од климатски промени, 2.2011-3.2012Scroll to Top