ПРОЕКТИРАЊЕ

МАЦЕФ поседува лиценца Б за проектирање објекти и инсталации во согласност со Законот за градење.
МАЦЕФ поседува лиценца Б за ревизија на проектна документација за објекти и инсталации во согласност со Законот за градење.
Во услугите за проектирање, покрај Основната проектна документација за сите фази на зградите, содржи и изработка на елаборати за заштита од пожар и експлозии, заштита при работа, заштита на животна средина и елаборати за енергетска ефикасност.
Услугите опфаќаат и проектирање на опрема за технолошки процеси, производство и снабдување со енергија и транспорт на технички гасови.
Реализација на дијагностички испитувања на перформансите на опрема и инсталации, за да се обезбедат појдовни информации за проектирање.


Scroll to Top