промоции


Јавни презентации на отворен простор.
Организирање стручни средби – Недела на енергетиката.
Информативен билтен ИнфоМАЦЕФ.
Брошури, летоци, плакати.

Scroll to Top