стратегиски документи и регулатива

Стратегија за локален економски развој,
Клиент:
Општина Свети Николе,   2-8.2023

Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија на територијата на општина Велес,
Клиент:
Општина Велес, 2-9.2019

SEAP – Акционен план за одржлива енергија за град Велес,
Клиент:
Општина Велес, 6.2016-2.2017

Трет Национален акционен план за енергетска ефикасност,
Клиент: GIZ-Канцеларија во Република Македонија;
Корисник:
Министерство за економија на Република Македонија, 3-9.2016

Втор Национален акционен план за енергетска ефикасност,
Клиент: WINROCK/USAID;
Корисник:
Министерство за економија на Република Македонија, 5-11.2013

SEAP – Акционен план за одржлива енергија за Град Скопје,
Клиент: Capacity building for energy management in cities  GTZ/GIC,  Корисник: град Скопје, 6.2010-5.2011

Прв Национален акционен план за енергетска ефикасност,
Клиент: IRG/ASE/USAID ;
Корисник:
Министерство за економија на Република Македонија, 6-9.2010

Национална стратегија за енергетска ефикасност до 2020 година,
Клиент: IRG/ASE/USAID ;
Корисник: Министерство за економија на Република Македонија, 3.2009-6.2010

Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија
до 2030 година,
Клиент:
МАНУ,
Корисник: Министерство за економија на Република Македонија, 2009-2010

Правилник за начинот на издавање на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од високоефикасни комбинирани постројки , како и содржината, формата и начинот на водење на регистар на издадени гаранции за потекло на електрична енергија произведена од високоефикасни комбинирани постројки ,
Клиент: Агенција за енергетика/Светска банка
Корисник: Министерство за економија, 3-10.2009 г

Правилник за енергетска ефикасност на градежни објекти, Сл. Весник  на РМ, бр. 143, од 13.11.2008
Клиент:  ADA/ADC,
Корисник: Министерство за Економија.


Scroll to Top