УСЛУГИ


ПРОЕКТИРАЊЕ


Основна проектна документација за сите фази на зградите, содржи и изработката на елаборати за заштита од пожар и експлозии, заштита при работа, заштита на животната средина и елаборати за енергетска ефикасност.
Проектирање на опрема за технолошки процеси, производство и снабдување со енергија и транспорт на технички гасови.


ПОДГОТОВКИ НА СТРАТЕГИСКИ ДОКУМЕНТИ

Подготовката на стратегиски документи  на национално и локално ниво за енергетскиот сектор.
Подготовка на документи од примарна и секундарна законска регулатива за секторот на енергетиката.
Подготовка на програми за локален економски и енергетски развој, заштита на животната средина, проследени со акциски планови.


ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАТИ

Изработка на документација за добивање Дозвола за градење во согласност со Законот за Енергетска Ефикасност, Правилникот за енергетска контрола на згради,  Правилникот за енергетски карактеристики на згради и групата на стандарди МК ISO 52000. Енергетска контрола на опрема и инсталации во согласност со Правилник за енергетска контрола на Големи трговци, според МК ISO 50002 и Мерење и верификација на енергетски перформанси во согласност со МК ISO 50015.


ДИЈАГНОСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Дијагностичките испитувања се спроведуваат за да се утврдат енергетските перформанси, да се дијагностицираат проблемите и да се обезбедат информации за проектирањето со користење на современа мерна опрема.


ОБУКИ И ПРОМОЦИИ

Обуки за примена на мерки за ЕЕ предвидени со законска и подзаконска регулатива наменети за државната и општинската администрација, училишта и подготовка на енергетски контролори.

УПРАВУВАЊЕИ СЛЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЕКТИ

Справување со проекти во енергетиката, предлагање на мерки за смалување на потрошувачката и примена на обновливи извори на енергија, следење на потрошувачката после реализација на мерките и верификација на резултатите
Scroll to Top