УСЛУГИ

ПРОЕКТИРАЊЕ

Услугите за дизајнирање на механичка инсталација се клучни за да се осигура дека зградите и конструкциите се опремени со ефикасни, ефективни и безбедни механички системи кои ги задоволуваат потребите на станарите и барањата на индустријата.

ПОДГОТОВКИ НА СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Документи кои вклучуваат програми за енергетска ефикасност, локален економски развој, акции, стратегии и изготвување законски прописи вклучувајќи сеопфатен пристап за справување со сложените предизвици поврзани со енергетската ефикасност и економскиот развој.

ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА
И
СЕРТИФИКАТИ

Процесот на креирање и одржување на документација која ги прикажува мерките за енергетска контрола кои се спроведуваат во згради, објекти или системи.

ОБУКИ

Подготовка на поединци да работат со различни системи и алатки за управување со енергијата, со цел да се подобри енергетската ефикасност и да се намали потрошувачката на енергија во различни услови како што се згради, индустриски капацитети и транспорт.


КАМПАЊИ

Oвие кампањи вклучуваат едукативни и теренски програми, енергетски контроли и програми за поттикнување и усвојување на енергетски ефикасни технологии и практики.

Scroll to Top